profile

भुमे गाउँपालिका

कार्यपालिकाको कार्यालय

खाबाङबगर, रुकुम पूर्व

लुम्बिनी प्रदेश ,नेपाल

कर संकलन प्रणाली

2078-10-11

© Copyright सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग © 2022
सपोटका लागि सफ्टेक इन्फोसिस प्रा लि काठमाडौ